Välkommen!

Skolfam ökar chanserna för barn i familjehem
att lyckas i skolan

Illustration: Jenny Berggrund, Lacrimosa

”Det är jättekul i skolan, att känna att man lyckas. Jag vill verkligen att det ska gå bra.” Illustration: Jenny Berggrund, Lacrimosa

 

Det nationella samarbetet kring Skolfam drivs med stöd av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Idag är arbetsmodellen spridd till 26 kommuner i landet. Här ser du vilka de är.

Skolfam startade som ett projekt i Helsingborgs kommun 2005 med stöd av den forskning som klart visar att skolresultat är en skyddsfaktor för alla barn. Speciellt viktigt för familjehemsplacerade barn. Om de går ut skolan med godkända betyg i årskurs 9 halveras riskerna för utanförskap i vuxen ålder.

I varje kommun drivs Skolfamarbetet i samverkan mellan skol- och socialförvaltningarna i de kommuner som arbetar enligt modellen.

Det vi gör är en investering i våra barns framtid, inte en kostnad. Skolfam är en satsning som ger återbetalning i såväl ökad livskvalitet som minskade behov av stöd från samhället. Detta har en hälsoekonomisk studie från Linköpings universitet visat.

Skolfam är en förebyggande manualbaserad arbetsmodell, du hittar manualen här:
Manual skolfam utgåva 4 2016

Vårt andra styrdokument, ramverket, beskriver de strukturella och organisatoriska frågorna om hur nätverket Skolfam är organiserat, hur kommuner antas och vilka principer som styr vilka barn som kan vara aktuella för Skolfam.
Ramverk Skolfam utgåva 4 2016

Utbildning om Skolfam!

15 maj 2014 lanserades en webbutbildning. Den riktar sig till familjehem, vårdnadshavare, beslutsfattare, skolpersonal och barn i familjehem att ta del av vad Skolfam är. Utbildningen har tagits fram med stöd från Psynkprojektet i Sveriges Kommuner och Landsting.

Du hittar utbildningen här.

OBS! Nu finns möjligheten att gå Skolfams webbutbildning som gäst, utan att behöva registrera sig. Klicka på ”Logga in som gäst” om du inte vill registrera ett användarkonto. Detta gäller alla utom de som väljer kursen ”Skolfamteam” som är till för nuvarande och blivande medarbetare.