Skolfams arbetsmodell

Vad är Skolfam?
Skolfam är en skolsatsning i familjehemsvården som syftar till att stärka familjehemsplacerade barns skolresultat. Modellens grundprinciper utgörs av förebyggande arbete, tvärprofessionell samverkan och mätbarhet. Skolresultaten står i fokus och arbetet bedrivs med skolan som arena och med pedagogik som verktyg.

Skolfams arbetsgång

 • Kartläggning
  Konkret går det till så att Skolfam-teamet, det vill säga barnets och familjehemmets socialsekreterare, en psykolog och en specialpedagog, tillsammans gör en individuell kartläggning av elevens förutsättningar. Teamet kartlägger elevens styrkor och eventuella kunskapsluckor i svenska och matte samt bedömer relationen mellan elev och lärare. Elevens intellektuella begåvning, känslomässiga status samt kognitiva, sociala och praktiska färdigheter bedöms även.i9_color_01_rgb
 • Planering
  Kartläggningen ligger till grund för den plan som gemensamt utformas av skolpersonalen, familjehemmet och Skolfam-teamet. Planen ska leda mot målet att eleven ska täppa igen kunskapsluckor, bli optimalt utmanad och nå så höga kunskapsmål som dennes förutsättningarna tillåter.
 • Uppföljning
  Under arbetets gång följs utvecklingen i skolan noga upp och de insatser som behövs sätts in. Det kan vara allt från grundläggande specialpedagogiskt stöd för att nå kunskapskraven till att erbjuda uppgifter på en betydligt högre nivå än vad som årskursens läroplan föreskriver.
 • Utvärdering
  Efter två år upprepas kartläggningen. Samma normerade tester och bedömningsinstrument används. Det leder till att de individuella resultaten faktiskt blir mätbara, vilket brukar vara särskilt motiverande för eleven. Därefter fortsätter man att följa upp barnens skolgång fram till grundskolans slut, med det övergripande målet att eleverna ska gå ut nian med behörighet till gymnasieskolan.

  Bakgrund och resultat

  Skolfam startade som en försöksverksamhet i Helsingborg år 2005 och är idag sprid till 25 kommuner runt om i Sverige.
  Varje år görs en resultatsammanställning från kommunerna som visar hur många barn i Skolfam som fått behörighet till gymnasieskolan. Den senaste sammanställningen gjordes i september 2017 och visade att 77,9% av Skolfam-barnen hade behörighet till gymnasiet. Efter ett kompletterande år fick 90,3% av barnen behörighet,
  se Skolfam 2017.  Detta kan jämföras med statistik från 2015 som visar att 55% av familjehemsplacerade barn uppnådde behörighet i årskurs nio.

  Detta innebär att Skolfam bidrar till att en högre andel familjehemsplacerade barn klarar grundskolan. Att klara av grundskolan med godkända betyg skapar en starkare självbild och bidrar till en mycket positiv utveckling för barn.

  i7alt_color_rgb

 • Kan Skolfam vara något för din kommun?
  Du finner mer information här: Starta Skolfam