Arbetsmodellen

i16_color_01

Skolfam är en arbetsmodell för att stärka skolresultat i grundskolan för barn i familjehem. Det bygger på principen att samverka för att förebygga misslyckanden i skolan.

Skolresultaten står i fokus, det är alltså ett arbete som bedrivs med skolan som arena och med pedagogik som verktyg. Inte kliniskt och faktiskt inte heller socialt i första hand.

Konkret går det till så att barnets och familjehemmets socialsekreterare, en psykolog, och en specialpedagog tillsammans gör en individuell kartläggning av en elevs förutsättningar att klara skolan bra. Man kartlägger elevens styrkor och eventuella luckor i svenska och matte, bedömer relationen mellan elev och lärare, bedömer elevens intellektuella begåvning, kognitiva, sociala och praktiska färdigheter och elevens känslomässiga status. Denna kartläggning ligger sedan till grund för en plan som skapas av skolpersonalen, familjehemmet, och Skolfamteamet tillsammans. Planen ska leda mot målet att eleven ska täppa igen kunskapsluckor, bli optimalt utmanad och nå så höga kunskapsmål som förutsättningarna medger.

i9_color_01_rgb

Man följer utvecklingen i skolan noga och sätter in de insatser som behövs. Det kan vara allt från specialpedagogik för att starta om från grunden, till att ge mer stimulerande uppgifter på en betydligt högre nivå än vad som läroplanen föreskriver. Efter två år upprepas kartläggningen med samma normerade tester och bedömningsinstrument som användes första gången. Det leder till att man faktiskt kan mäta ett individuellt resultat, vilket brukar vara starkt motiverande för eleven.

Efter de två första åren fortsätter man att följa barnens skolgång fram till grundskolans slut med det övergripande målet att eleverna ska ha behörighet till gymnasieskolan.

Skolfam startade i Helsingborg 2005 och är nu spritt till 26 kommuner i Sverige. Varje år görs en resultatsammanställning från kommunerna som visar hur många barn i Skolfam som fått behörighet till gymnasieskolan.

Då den senaste sammanställningen gjordes i september 2017 fick 77,9 % direkt behörighet för att kunna söka till gymnasiet. Efter ett kompletterande år fick 90, 3 % behörighet. Se Skolfam 2017.
Där Skolfam som arbetsmodell används blir en högre andel familjehemsplacerade barn godkända (jämfört med alla placerade barn som 2015 hade en behörighet på 55 %), de får en starkare positiv självbild och en tydlig positiv utveckling i intellektuell begåvning.

Kanske skulle Skolfam vara något för din kommun? Kolla in sidan: Starta Skolfam