Vad är Skolfam?

Skolfam är en skolsatsning i familjehemsvården som syftar till att stärka familjehemsplacerade barns skolresultat. Modellens grundprinciper utgörs av förebyggande arbete, tvärprofessionell samverkan och mätbarhet. Modellen är kostnadsfri och fri för alla att använda.

Skolfams arbetsgång

Kartläggning

Konkret går det till så att Skolfamteamet, det vill säga barnets och familjehemmets socialsekreterare, en psykolog och en specialpedagog, tillsammans gör en individuell kartläggning av elevens förutsättningar. Teamet kartlägger elevens styrkor och eventuella kunskapsluckor i svenska och matte samt bedömer elevens intellektuella begåvning, känslomässiga status samt kognitiva, sociala och praktiska färdigheter.

Planering

Kartläggningen ligger till grund för den plan som gemensamt utformas av skolpersonalen, familjehemmet och Skolfamteamet. Planen ska leda mot målet att eleven ska täppa igen kunskapsluckor, bli optimalt utmanad och nå så höga kunskapsmål som dennes förutsättningarna tillåter.

Uppföljning

Under arbetets gång följs utvecklingen i skolan noga upp och de insatser som behövs sätts in. Det kan vara allt från grundläggande specialpedagogiskt stöd till att erbjuda uppgifter på en betydligt högre nivå än vad som årskursens läroplan föreskriver.

Utvärdering

Efter två år upprepas kartläggningen. Samma normerade tester och bedömningsinstrument används. Det leder till att de individuella resultaten faktiskt blir mätbara. Därefter fortsätter man att följa upp barnens skolgång fram till grundskolans slut.

Bakgrund och resultat

Skolfam startade som en försöksverksamhet i Helsingborg år 2005 och är idag spridd till 23 kommuner runt om i Sverige. Varje år görs en resultatsammanställning från kommunerna som visar hur många barn i Skolfam som fått behörighet till gymnasieskolan. Den senaste sammanställningen gjordes i oktober 2019 och visade att 77,9 % av Skolfam-barnen hade behörighet till gymnasiet. Efter ett kompletterande år fick 83,8 % av barnen behörighet, se Skolfams rapport 2019 Detta kan jämföras med statistik från 2016 som visar att 55% av familjehemsplacerade barn uppnår behörighet i årskurs nio.