Artiklar och Rapporter om Skolfam

Skolfams resultat 2018

Sammanställning av Skolfams resultat- och kvalitetsutvärdering för 2018 finns att läsa här. År 2018 var det 79,1 % som hade behörighet till gymnasiet av skolfameleverna, återigen en glädjande ökning.

Skolfams årsrapport 2018

Till webben Skolfamrapport 2018

Skolfams resultat 2017

Sammanställningen av Skolfams resultat – och kvalitetsutvärdering finns att läsa nedan. Behörigheten till gymnasiet har ökat jämfört med år 2016, vilket är glädjande!

Skolfams årsrapport 2017

Skolfams resultat 2016

Här hittar du sammanställningen av Skolfams resultat – och kvalitetsutvärdering för läsåret 2015/2016!

Skolfams årsrapport 2016

Manual och Ramverk 

Nedan finner du Skolfams manual, version 5 från år 2017 samt Skolfams ramverk, senast reviderad maj 2018.

Skolfam Manual 2017

Skolfams ramverk 2018


Adopting & Fostering, Volume 38, Number 1:2014

Improving foster children’s school performance – a replication of the Helsingborg study

A replication of the Helsingborg study (Tideman, et al., 2011) was conducted in the municipality of Norrköping in 2008–2011. Results confirm the conclusions from the original study that children in foster care can benefit from a working model aimed to improve school performance. Furthermore, a possible way to address poor numeracy skills by computerised working memory training was identified. Implications for further research in active interventions to address underachieving foster children are discussed.

Läs sammanfattningen här (pdf).

Vårt Göteborg  – Göteborgs Stads nyhetstidning
Skolsatsning för barn i familjehem ger goda resultat

Extra kartläggning och uppföljning av förmågor och behov – sedan klarar sig familjehemsplacerade barn minst lika bra som andra elever i skolan. Det visar erfarenheterna från arbetssättet Skolfam i Angered. Nu är ambitionen att sprida det till övriga Göteborg.

Läs hela artikeln här

Skandinavisk sjukvårdsinformation (130304)
Skolan är livsviktig – en faktor som går att påverka

Oavsett socioekonomisk bakgrund så ökar riskerna för att hamna i utanförskap radikalt om ett barn inte går ut grundskolan med fullständiga betyg. Att skolresultaten går att påverka visar Skolfam som bedrivs på flera orter i landet.

Läs hela artikeln här

SVT nyheter (120522)
Minister krävs på hjälp till fosterbarn

Skolfam är en framgångsrik arbetsmodell, men hur kan man sprida modellen till fler kommuner?

Se inslaget här

SVT nyheter (120520)
Skolsatsning lyfte fosterbarnet Linn

Genom Skolfam i Norrköping har familjehemsplacerade barn fått bättre förutsättningar att klara sin skolgång. Ett reportage om fosterbarnet Linn.

Se inslaget här

Nyheterna Helsingborg/TV4 (111017)
SkolFam hjälper många till gymnasiet

I Helsingborg har man genom projektet Skolfam lyckas hjälpa familjehemsplacerade barn till bättre skolresultat.

Se inslaget på TV4 Play

Nyheterna Norrköping/TV4 (110801)
Skolfam tilldelas pengar från Norrköpings kommun

Skolfam 2 i Norrköping har fått bidrag från Norrköpings kommuns sociala investeringsfond.

Se inslaget på TV4 Play.

Lärarnas Nyheter (110517)
Med blick för barn i familjehem / Stora framsteg för Esther

När Norrköping satte igång med Skolfam blev starten ganska brysk.
– Vi gjorde en pedagogisk och psykologisk kartläggning av eleverna och resultaten var chockerande. Barnen låg otroligt lågt i sina kunskaper, särskilt i matematik och ord- och läsförståelse, säger Ulla Axelsson.

Läs artiklarna i Lärarnas Nyheter:
Med blick för barn i familjehem
Stora framsteg för Esther

Adopting & Fostering, Volume 35, Number 1:2011
Improving foster children’s school achievements – Promising results from a Swedish intensive study

Poor academic performance in primary school seems to be a robust predictor for future psychosocial problems for all children and adolescents. A series of recent national cohort studies by Vinnerljung et al (2010) showed that Swedish children who grow up in foster care had substantially lower performance in primary school than their peers with similar cognitive ability. Foster children in long-term care also displayed higher risks (RR = 6–10) for future suicide attempts, serious criminality, substance misuse, long-term dependence on public welfare and several other negative outcomes. This increase in risk was reduced by roughly half after adjustment for school failure.

Läs hela artikeln här (pdf).

Socialhögskolan, Stockholms universitet, C-uppsats, Hilma Forsman
Interventioner som avser att förbättra placerade barns skolprestationer – En kunskapsöversikt

Skolfam är den intervention som jag på tydligast sätt tycker har involverat de parter som anses vara betydelsefulla för placerade barns skolgång. Tideman och kollegor menar att det var viktigt att skapa en god allians mellan de olika parterna, varför till exempel utbildningsplanen togs fram i samarbete med familjehemsföräldrar och lärare.

Läs hela uppsatsen här.

Norrköpings Tidningar (110411)
Skolfam ger unga ett stöd i studierna

Barn och ungdomar i familjehem har ofta sämre skolresultat än andra, men så behöver det inte vara. Det visar Skolfam i Norrköping. Under två år har barnen nu fått jobba med att fylla igen sina kunskapsluckor och hitta det de är bra på. De första utvärderingarna visar att eleverna utvecklas mycket. Särskilt har arbetsminnet och den matematiska förmågan förbättrats. Skolfam kommer nu att bli ett permanent arbetssätt i kommunen.

Läs artikeln på Norrköpings Tidningars webbplats.

Evidensbaserad praktik 2-2010 (december)
Dåliga skolresultat tung riskfaktor för barns utveckling
SkolFam hjälper fosterbarn till goda skolresultat

– Vi har underskattat de problem som dåliga skolresultat leder till. Skolproblem skapar olika slags problem, det är alltså inte bara tvärtom. Betyg från årskurs 9 är en stark prediktor för framtida utfall för alla barn, oavsett socialgruppstillhörighet, säger Bo Vinnerljung, forskare vid Socialstyrelsen och professor i socialt arbete vid Stockholms universitet.

Läs artiklarna i Evidensbaserad praktik 2-2010 (pdf).

Sydsvenskan (25 november 2010)
Omhändertagna barn får sämre utbildning

Bristerna i omsorgen om de 20 000 barn och unga som varje år omhändertas tillhör välfärdsstatens blinda fläckar, skriver Fredrik Malmberg, barnombudsman, och Bo Vinnerljung, professor och forskare i socialt arbete vid Stockholms universitet, i en debattartikel.

Den sociala barnavården kostar varje år tiotals miljarder kronor. Men vilka är egentligen resultaten? Hur följs verksamheten upp? Och hur går det för de barn där samhället träder in som ”förälder”?

Läs artikeln på Sydsvenskans webbplats.
Läs mer om barnombudsmannens faktaskrift Upp till 18 – fakta om barn och ungdom, som det hänvisas till i artikeln ovan, på Barnombudsmannens webbplats.

SIL, Scandinavisk sjukvårdsinformation nr 7, nov 2010
Framgång i skolan – SkolFam visar goda resultat

Barn som växer upp i fosterhem har jämfört med andra barn mycket höga överrisker för framtida socialbidragsberoende. Bo Vinnerljung, professor och forskare i socialt arbete vid Stockholms universitet, berättar att forskning visar att låga eller ofullständiga betyg från grundskolan är den starkaste riskfaktorn för framtida psykosociala problem. SkolFam arbetar för att ge barn i familjehem större möjligheter till en bättre framtid genom satsningar på bättre skolresultat. Metoden ger goda resultat och skall nu spridas ut i landet.

Läs hela artikeln här (pdf)

Arbetarbladet (3 oktober 2010)
Barn i familjehem ska få extra stöd i skolan

Barn som växer upp i fosterhem har en kraftigt ökad risk för allvarlig kriminalitet, bidragsberoende, missbruk och självmord. Dåliga skolprestationer pekas ut som den största boven i dramat. Nu har Gävle kommun inlett ett projekt där barnen kartläggs och får särskilt stöd i skolan.

Projektet Skolfam är treårigt och målet är att det nya arbetssättet sedan ska byggas in i ordinarie verksamhet. Inspirationen kommer från Helsingborg, som under 2005–2008 använt sig av modellen för att hjälpa barn att klara skolan bättre. Resultaten har varit goda.

Läs artikeln på Arbetarbladets webbplats.

Social Politik nr. 3 (september 2010)
Skolan är nu – Bra grund att bygga på för omhändertagna barn

Tiotusentals barn omhändertas varje år. Oftare än sina jämnåriga går de ut grundskolan med dåliga betyg. Eller inga betyg alls. I Helsingborg ska man ändra på det. Bra skolgång fungerar som en vaccination mot framtida svårigheter. Det visar både svensk och internationell forskning entydigt…

Läs artikeln på Social Politiks webbplats.
Artikeln publicerades i Social Politik nr. 3 2010, som kan beställas via Social Politiks webbplats.

Dagens Samhälle (juli 2010)
Helsingborg lyckas där andra misslyckas

Under Almedalveckan anordnade Socialstyrelsen ett seminarium med rubriken ”Samhället är en dålig förälder”, där bland andra representanter för Skolinspektionen, SKL och Helsingborgs stad diskuterade vad man kan göra för att barn som placeras i familjehem eller annan samhällsvård ska få det stöd de behöver.

Läs mer om seminariet på Socialstyrelsens webbplats.

Familjehemmet nr. 2 – juni 2010
SkolFam – Familjehemsplacerade barn och deras skolgång

All forskning visar att familjehemsplacerade barn har sämre utbildning än andra barn. Vi vet att utbildning är nyckeln till framtiden. Utan utbildning – inget eller sämre jobb, lägre lön, större utanför-skap. Samhället måste därför intensifiera sina ansträngningar för att familjehemsbarnen ska få all hjälp att utvecklas efter sin förmåga.

Läs artikeln i Familjehemmet nr. 2 – juni 2010 (pdf).

Göteborgs-Posten (6 april 2010)
Dåliga betyg bäddar för sociala problem

En ny studie från Socialstyrelsen visar att unga vuxna med låga grundskolebetyg har kraftigt förhöjda risker att få problem i vuxenlivet – oavsett socioekonomisk bakgrund. Störst risker är det för barn som växer upp i samhällets vård. Detta starka samband måste tas på största allvar och insatser måste göras för att höja skolprestationerna, framförallt för barn placerade i familjehem, skriver bland andra Lars-Erik Holm, generaldirektör på Socialstyrelsen, och hänvisar till de lovande resultaten från SkolFam i Helsingborg.

Läs artikeln på Göteborgs-Postens webbplats.

Socialstyrelsen (mars 2010)
SkolFam i ”Social rapport 2010

Socialstyrelsen har presenterat en rapport som beskriver utvecklingen av sociala problem och särskilt riskutsatta grupper under åren 1990-2007. En särskilt utsatt grupp är barn och ungdomar som placerats i samhällets vård.

– Att långvarig familjehemsvård i dess nuvarande form inte förbättrar utsatta barns framtidsutsikter är ett misslyckande för samhället. Dessa barn har höga överrisker för framtida psykosociala problem. Deras grundskolebetyg är markant sämre än andras. Insatser för att förbättra deras skolresultat är helt nödvändiga för att vända utvecklingen, säger Håkan Ceder, överdirektör på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Helsingborgs arbete med familjehemplacerade barns utbildning beskrivs på sidan 260-261.
Läs mer och ladda ner rapporten som pdf på Socialstyrelsens webbplats.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset (februari 2010)
Att läsa är livsviktigt – om familjehemsplacerade barns läsning och skolgång

Rapporten beskriver en studie som har undersökt hur fosterföräldrar, lärare, familjehemssekreterare och biologiska föräldrar uppmärksammar barnens skolgång och deras inlärning, särskilt läskunnighet. I rapporten nämns också Helsingborgs arbete med Skolfam – Skolsatsning inom familjehemsvården.

Läs mer och ladda ner rapporten på Stiftelsen Allmänna Barnhusets webbplats.

Sveriges Kommuner och Landsting (september 2009)
Bättre familjehemsvård med barnen i centrum

Satsningar på god hälsa och utbildning för barn i familjehem är exempel på framgångsfaktorer inom svensk familjehemsvård. Det framgår av en ny skrift från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I skriften beskrivs bland annat Helsingborgs satsning på utbildning för familjehemsplacerade barn i SkolFam.

Läs mer och ladda ner skriften på Sveriges Kommuner och Landstings webbplats.

Dagens Samhälle (oktober 2008)
Rätt stöd ger fosterbarn samma chans i skolan

Fosterbarn presterar sämre i skolan och har lägre utbildningsnivå än andra barn visar forskning. Men så behöver det inte vara, visar Skolprojekt inom Familjehemsvården i Helsingborg som Part följer och utvecklar.

Läs artikeln i Dagens Samhälle oktober 2008 (pdf).

Lärarnas Tidning (oktober 2007)
De är spindlar i familjehemsnätet

Kristin Hintze är psykolog och Anna Aldenius Isaksson specialpedagog. Tillsammans är de spindlar i nätet kring de 25 familjehemsplacerade barnen i projektet Skolfam.

Läs artiklarna i Lärarnas Tidning:
De är spindlar i familjehemsnätet
Rätt stöd kan vara avgörande
Alex fixar skolan – tack vare stöd