Vanliga frågor och svar

F: Varför ska barnen ingå i Skolfam?
S: Forskning visar att bra skolresultat är mycket viktigt för hur det kommer att gå senare i livet. Barn som bor i familjehem har ibland haft det svårt på många sätt under sin uppväxt. Då kan det vara svårt att koncentrera sig på skolan. Det kan skapa kunskapsluckor som kan vara jobbiga att ha med sig. I Skolfam kartlägger vi barnens förutsättningar för att ta reda på hur varje barn lär sig bäst, kunskapsluckor och styrkor hos barnen. De har rätt att få samma möjligheter till utbildning som alla andra barn. Genom att kartlägga förutsättningar och jobba tillsammans med lärare och familjehem vill vi se till att de får den möjligheten.

F: Vilken typ av tester ingår?
S: WISC visar på vilken sorts begåvning barnen har. Alla har sin profil med olika förmågor att se logiska samband, förstå och uttrycka något med ord, strategier för att lösa problem och även hastigheten i att processa information. Man kan också mäta hur barnen memorerar på bästa sätt. Dessutom får barnen svara på frågor om hur de känner dig i olika sammanhang.

Standardiserade tester i svenska och matematik används i den pedagogiska kartläggningen.

Allt detta gör vi för att hjälpa skolan att hitta rätt insatser och metoder.

F: Vad kommer resultaten att användas till?
S: När alla tester är gjorda jämför vi i Skolfam psykologens tester med de tester som specialpedagogen har gjort. Man kan beskriva det som att psykologens och specialpedagogens testresultat tillsammans med socialtjänstens kunskap om barnet, ritar upp barnets karta för lärande. Då kan vi analysera vad som skulle behöva göras för att det ska gå riktigt bra i skolämnena.

F: Varför ska hon/han kartläggas? Det finns många andra som det går mycket sämre för!
S: Visst kan det vara så i enskilda fall. Men, som grupp betraktat, har barn i familjehem betydligt sämre odds för vidare utbildning, arbete, socialt liv och hälsa i jämförelse med andra. Samhället har tagit över föräldraansvaret men sviker i att se till att eleverna lyckas i skolan. Vi har också sett att skolor kan ha missat vissa kunskapsluckor hos barnet som är avgörande för hur det ska gå senare i utbildningen.

Skolorna har inte den generella kunskapen om familjehemsplacerade barn. Det räcker inte med en placering i familjehem för att dessa barn ska kompenseras för sin svåra uppväxt, utan krävs också specifika insatser i skola och hälso- och sjukvård.

F: Arbetar Skolfams personal direkt med barnet?
S: Skolan gör jobbet med barnens insatser och Skolfamteamet utgör en stödfunktion för skolan. Vi träffar barnet när vi gör vår kartläggning och när vi återkopplar vad testerna visade och diskuterar den plan vi har för barnet. Ibland kan vi visa en metod för läraren och då ha med barnet.

F: Finns det en risk att barnet blir utpekat på något sätt?
S: Vi låter barnen själva avgöra hur utpekade de vill bli. Vill de hellre göra testerna någon annanstans än skolan så gör vi det. Det kan hända att vi gör en observation i klassen. Då förbereder vi barnen på att vi kommer ut och att de själva får avgöra om de vill hälsa på oss eller om de vill låtsas som de inte känner oss.

F: Vad krävs av skolan i samarbetet  med Skolfam?

S: I början kan en del skolor tycka att det blir extra arbete, även om vi bara träffar skolorna 2-3 gånger per termin. Har eleven svårigheter som vi tycker den måste komma tillrätta med så kan det bli extraarbete, precis som när skolan själv upptäcker svårigheter i lärandet. Detta brukar dock inte leda till protester. Ofta kan man använda metoden till andra barn och då kan man se konsultationen från Skolfamteamet som värdefull fortbildning. Vi får ofta ett gott samarbete med skolorna. Skolor som har fått mycket konsultativa råd och mer kontakt med familjehem och socialtjänst har uppskattat det.