Lathund för tjänstemän

Skolfam är ett nätverk av kommuner som arbetar enligt manual och ramverk. Det är ingen förening, inget företag, och ingen myndighet eller huvudman. Det finns en funktion som samordnar kommunerna som vi kallar för just ”nationell samordnare” och det finns också en styrgrupp som består av representanter från varje region och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Stiftelsen Allmänna Barnhuset stödjer nätverket bland annat genom att vara arbetsgivare åt den nationella samordnaren.  Styrgruppen väljs vid ett årsmöte där alla kommuner har varsin röst oavsett storlek. Det är styrgruppen som tar beslut om när en kommun kan ansluta sig till nätverket. Att ansluta sig till nätverket är kostnadsfritt. Däremot förväntas det att de anslutna kommunerna medverkar i de möten som hålls i regionerna och att Skolfam teamen från kommunerna deltar i nätverkets gemensamma Utvecklingsdagar som sker en gång per år.

Skolfams arbetsmodell.
Det finns styrdokument som beskriver vad Skolfam är och hur det går till, vi kallar dem för ”Ramverk” som beskriver struktur och organisation, respektive ”Manual” som beskriver hur vi arbetar. Vissa delar är obligatoriska att följa med det finns utrymme att anpassa modellen till det som fungerar i just er organisation.

Grovt sett ser processen för att starta Skolfam ut så här:

  1. Någon eller några tjänstemän efterfrågar och får i uppdrag att bereda ett beslutsärende i socialnämnd respektive den nämnd som ansvarar för grundskolan.
  2. Informationsinsamling av förutsättningar, skrivande av underlag. Kontakt med nationell samordnare eller någon av de kontaktpersoner som finns på Skolfams hemsida.
  3. Beslut om organisation, finanser och verksamhet i bägge nämnder och/eller fullmäktige. Nationella samordnaren beslutar, på delegation från styrgruppen, om medlemskap i det nationella nätverket. Grundutbildning bokas.
  4. Rekrytering av personal, förberedelser på alla nivåer i organisationen. Tjänstemän på förvaltningsnivå tar fram en plan för implementering i kommunen. Kommunspecifikt informationsmaterial till bland annat vårdnadshavare, skolor och familjehem tas fram. All personal i Skolfam får behörighet till den nationella projektplatsen på nätet.
  5. Först webbutbildning, sedan studier av styrdokument och referensmaterial, samt en utbildningsdag för teamet på plats hos er. Den hålls av en eller två certifierade och erfarna medarbetare i Skolfam. Teamet får efter utbildningsdagen ett redan etablerat team som blir deras mentor.
  6. Socialtjänsten identifierar vilka barn som är aktuella, informerar vårdnadshavare och inhämtar informerat samtycke om barnet är placerat enligt SoL.
  7. Barnen kartläggs.
  8. Nu är ni igång, ni deltar i diskussioner med övriga team i Sverige, deltar i möten och konferenser och bygger upp en bank med erfarenheter och kartläggningsdata

Från första till sista steget i denna process tar det i regel minst 6 månader.

Här hittar du en fullversion av lathunden:
Att starta Skolfam