Debattartikel publicerad i Dagens Samhälle!

Placerade barns skolgång får inte vara ett lotteri

DEBATT. Publicerad i Dagens Samhälle den 2 maj 2019.

Barn som blir placerade är en av de mest utsatta grupperna av barn. På nationell nivå lämnar nästan hälften av de placerade barnen grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Det finns förebyggande stöd för placerade barn så att de kan klara skolgången bättre – Skolfam gör skillnad i 23 av Sveriges 290 kommuner.

Anne-Marie Brodén
Ordförande, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Cecilia Sjölander
Generalsekreterare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Skollagen är tydlig. Barnkonventionen lika så. Alla barn ska ha jämlika möjligheter att klara sin skolgång. Och för de barn som är särskilt utsatta blir skolan ofta central. Där finns många viktiga vuxna. Vuxna som kan kompensera för de ojämlika villkor som placerade barn växer upp under. Och skolan har ett särskilt uppdrag att ansvara för dessa barn. Det är varje enskild kommuns ansvar att säkerställa skolgången för de placerade barnen som finns i kommunen.

När ett barn omhändertas och placeras, i familjehem eller på annan institution, innebär det att föräldrarna eller vårdnadshavarna fråntas sitt ansvar för att skapa goda förutsättningar för barnet. Ansvaret läggs istället på samhället.

För att motverka utanförskap och ohälsa i vuxen ålder är en av de absolut viktigaste faktorerna skolan; att klara grundskolan och få behörighet till gymnasiet. Vi vet att placerade barn presterar avsevärt sämre än andra barn i skolan, men vi vet också att de presterar sämre än sina faktiska kognitiva förmågor. Dessa barn har alltså kapacitet för mer; men de får inte det stöd de behöver för att lyckas.

Sverige har fått kritik av FN:s barnrättskommitté för att barn i riskgrupper diskrimineras och för de stora kommunala skillnaderna. Den 1 januari 2020 inkorporeras barnkonventionen i svensk lag. Då blir kravet på att tillgodose barn deras rättigheter mer angeläget än någonsin.

I Sverige finns det en arbetsmodell där det aktuella familjehemmet, skolan och socialtjänsten samverkar för att barnet ska lyckas i skolan. Modellen heter Skolfam. Den är beprövad och beforskad. Genom modellen kartläggs barnets förmågor, kunskapsluckor och behov av ett särskilt team bestående av specialpedagog, psykolog och socialsekreterare. Teamet följer sedan kontinuerligt upp barnets skolgång till och med nionde klass. Alla kommuner som arbetar med Skolfam får också ta del av varandras kunskaper genom det särskilda Skolfam-nätverket.

Resultaten är slående. För barn som fått stöd av Skolfam uppnår hela 79,1% gymnasiebehörighet. Till skillnad mot Socialstyrelsens senaste siffror som visar att endast 50–60% av de barn som blir placerade går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet. Framgångsfaktorer som identifierats av Skolfambarnen och Skolfams medarbetare är bland annat:

 • att barnet placeras i centrum av sitt eget liv och sin skolgång
 • att det täta samarbetet mellan familjehemmet, skolan och socialtjänsten är viktigt för det enskilda barnet

Skolfam finns för tillfället endast i 23 av Sveriges 290 kommuner. Det ska inte vara så att placerade barns skolgång – och därmed barnets möjligheter att skapa sig goda förutsättningar i livet, ska vara beroende av vilken kommun barnet bor i. Skolfammodellen finns för alla kommuner som önskar. Använd den!

Här finns mer information om Skolfam.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Debattartikel publicerad i Dagens Samhälle!

Är din kommun intresserad av att delta i Letterbox Club 2019?

Utskrift
Vi vill informera om Letterbox Club och bjuda in er kommun att delta. Vi hoppas att ni ska se detta som en värdefull insats för de barn i er kommun som lever i utsatta livssituationer.

Vi fortsätter vårt arbete med att sprida Letterbox Club i Sverige och startar därför en ny omgång, före sommaren 2019.

Målgrupp

De barn som är välkomna att delta är barn som bor i familjehem eller lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd. Barnen ska läsåret 2019/2020 gå i årskurs F-5. Det betyder att de barn ni anmäler nu, våren 2019, ska gå i förskolan och åk F – 4.

OBS! De barn som varit med i Letterbox 2018/2019 kan inte delta igen eftersom innehållen i paketen i stort sett är detsamma. De är välkomna till nästa omgång!

Läs mer om Letterbox Club här

Barnen kommer att få sina paket med spel och böcker under månaderna maj 2019 – oktober 2019. Deltagandet kommer att utvärderas och eventuellt kommer det också att genomföras en kvalitativ forskningsstudie. I den kommer inte alla barn att delta, utan ett urval kommer att göras.

Genomförande

Socialsekreterare eller annan person som utses av socialtjänsten informerar och tillfrågar barn och föräldrar om de vill delta i Letterbox Club. Kommunen anmäler barnen som ska delta.

Paketen kommer att finnas i tre olika svårighetsgrader;

för årskurs F-1
för årskurs 2 – 3
för årskurs 4 – 5

 

I anmälan anges vilken svårighetsgrad barnets paket ska vara. En mycket god läsare i årskurs 3 kan behöva paketet som är tänkt för årskurs 4 – 5, precis som en svag läsare i årskurs 4 – 5 kan behöva paketet som är tänkt för årskurs 2 – 3. Det står inte på paketen vilken ålder de är tänkta för utan de har istället olika färger.

Paketen packas och skickas till kommunens kontaktperson för Letterbox Club. Kontaktpersonen skickar sedan paketen vidare till barnen.

Ansvarsfördelning

Letterbox Club ansvarar för att:

Genomföra projektet enligt plan.
Ge relevant information till kontaktpersoner.
Planera, köpa in och packa paket med ett pedagogiskt och genomtänkt material till alla deltagande barn.
Distribuera barnens paket till kontaktpersoner i respektive kommun.
Planera och genomföra utvärdering och ev. forskningsstudie.

Kommunerna ansvarar för att:

Tillfråga barn och föräldrar om deltagande och anmäla dem som vill vara med. Vid anmälan ska viss bakgrundsinformation om barnet uppges.
Vara behjälpliga i kontakten med barn och föräldrar vid utvärdering och ev. forskningsstudie.
Utse en kontaktperson i kommunen som har ansvaret att ha uppdaterade adresser till deltagande barn, ta emot de packade paketen, skriva ut ett personligt brev till barnen som sedan läggs i paketen samt adressera och skicka iväg paketen.

 

Kostnader

De kostnader som åläggs deltagande kommuner utöver arbetstid för att genomföra ovanstående arbetsuppgifter är:

2000kr/barn för 6 paket vilket täcker innehållet i paketen. Om anslag som sökts beviljas kan kostnaden komma att ändras till ett lägre belopp.
Porto för utskick av paket till barnen och brev till föräldrar/familjehemsföräldrar
Övriga kostnader såsom projektledning, spelutveckling, urval av material, packning mm står Letterbox Club för.

 

Anmälan

När ett barn och dess föräldrar/familjehemsföräldrar sagt ja till att delta anmäls barnet via länk här nedan. Om flera barn ska anmälas från en kommun behöver varje barn registreras separat via länken.

Klicka här för att komma till anmälningsformuläret

Tidsplan 2019

22/3 – Anmälan stänger
23/4 – Kontaktpersonerna i kommunerna bjuds in till informationsträff i Jönköping. Träffen kommer att webbsändas så det finns möjlighet att delta via webb.
Maj till oktober – paket skickas till kontaktpersonerna som i sin tur skickar ut till barnen

Information att ge till föräldrar

Vi har tagit fram ett informationsbrev till föräldrar, som kan användas när föräldrar och barn ska tillfrågas om att delta i projektet. Läs och ladda ned brevet här:Information till föräldrar Letterbox Club Sverige

Frågor och kontakt

Letterbox Clubs infomail: letterboxclub@allmannabarnhuset.se

Sofia Lager Millton, projektansvarig Letterbox, 072-230 33 07

Monica Achá Sonesson, nationell samordnare Skolfam Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 073 – 5161752

Publicerat i Nyheter | Etiketter | Kommentarer inaktiverade för Är din kommun intresserad av att delta i Letterbox Club 2019?

Boka in 9-10 oktober, Skolfams konferens 2019 i Malmö

Till webben Skolfamrapport 2018

Nu är konferensdatum satt för årets Skolfamkonferens. Stiftelsen Allmänna Barnhuset är som vanligt huvudarrangör och i år tillsammans med Skolfams region syd. Malmö blir konferensstad, närmare bestämt blir det på Malmö Börshus. Övergripande tema kommer röra sig kring temat. Att prata med och lyssna på barnet. 

Målgrupp är personer som arbetar med familjehemsplacerade och placerade barn. Så som specialpedagoger, socialsekreterare och psykologer.

Mer om Skolfams konferens kommer du kunna läsa under våren på Skolfams hemsida, Stiftelsen Allmänna Barnhusets hemsida där även konferenssidan finns. Samt på Skolfams och Barnhusets Facebooksidor. Anmälan öppnar på konferenssidan i maj.

För mer information läs HÄR.

Använda #Skolfam19 i sociala medier.

 

 

Publicerat i Konferenser och möten, Nyheter | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Boka in 9-10 oktober, Skolfams konferens 2019 i Malmö

Nu är Skolfams resultatrapport 2018 här!

Till webben Skolfamrapport 2018

Sedan 2016 sammanställer Skolfam en årlig rapport där bland annat alla Skolfamteam svarat på resultat- och kvalitetsenkät. Som i år visade att 79,1% av Skolfambarnen uppnår behörighet till gymnasiet direkt efter årskurs nio.

Syftet med rapporten är att alla som jobbar i Skolfamteamen ska få en större inblick i det arbete som sker i andra delar av landet inom Skolfam. Det är också ett sätt att sprida information resultaten och kvaliteten i arbetet kring Skolfam.

Enkäten ligger till grund för den rapport som sedan 2016 har lanserats på Skolfams hemsida. I rapporten finns också en kortare reflektion av Skolfams verksamhet och syfte i relation till både barnkonventionen och skolans kompensatoriska uppdrag. Utöver behörighet till gymnasiet presenteras siffror över hur många barn som ingår i Skolfam och hur de organisatoriska aspekterna ser ut i landets många team.

Här hittar du rapporten.

Tveka inte på att ställa frågor om Skolfam och rapporten. Hör av dig till Emma Tengwall, projektmedarbetare på Stiftelsen Allmänna Barnhuset:
emma.tengwall@allmannabarnhuset.se

Publicerat i Nyheter | Etiketter , , , , | Kommentarer inaktiverade för Nu är Skolfams resultatrapport 2018 här!

Årets resultat- och kvalitetsenkät!

Nu är årets årets resultat-och kvalitetsenkät utskickad via systemet SurveyMonkey, ni ska ha fått ett mail med länken till enkäten. Om ni inte kommer in på länken för att besvara enkäten eller om ni har frågor eller funderingar går det bra att höra av sig till emma.tengwall@allmannabarnhuset.se. Ett mail med information om utskickad enkät har gått ut till angiven kontaktperson inom vardera team.

i16_color_01

 

 

 

Deadline för att svara på enkäten är fredagen den 14 september, men det är bra om svaren inkommer så snart som möjligt! Länk till årets enkät, klicka här: Skolfamenkät2018.

Stort tack för det och trevlig sommar!

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årets resultat- och kvalitetsenkät!

Anmälan öppen till Skolfams konferens 2018!

Den 11-12 oktober äger Skolfams konferens rum på City Conference Centre, Norra Latin
Drottninggatan 71 B, Stockholm. Anmälan är öppen, deltagaravgiften för två konferensdagar ligger på 2850 kronor exklusive moms. Anmälan är bindande, går att överlåta plats till annan person. Anmälan öppen till den 21 september.

Målgruppen är personer som arbetar med familjehemsplacerade och placerade barn. Så som specialpedagoger, socialsekreterare och psykologer. Temat för årets konferens är. Relationernas vikt för en inkluderande och anpassande lärmiljö.

Anmälan
Gör din anmälan HÄR och läs mer om konferensen HÄR!

Frågor

Kontakta Skolfams nationella samordnare, Monica Achá Sonesson.

 • monica.a.sonesson@allmannabarnhuset.se
 • 0735-16 17 52
 • Alternativt, info@allmannabarnhuset.se

Annons bild Stiftelsen.Allmanna.Barnhuset.180515.Skolfam

Publicerat i Nyheter | Etiketter , , , , | Kommentarer inaktiverade för Anmälan öppen till Skolfams konferens 2018!

Skolfams utvecklingsdagar vecka 15, 2018

Just nu pågår Skolfams utvecklingsdagar 2018!

Under vecka 15 träffas alla Skolfams team på Sätra bruks herrgård Västra Götaland, i syfte att utveckla teamarbete och utvärdera den egna professionen. Bilden visar exempel på en övning, där deltagarna ska gestalta en av teamens framgångsfaktorer.

Exempelbild Skolfam till hemsidan

Har du frågor om Skolfam eller om utvecklingsdagarna? Kontakta Skolfams nationella samordnare på.

Monica Achá Sonesson, nationell samordnare Skolfam
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
073-516 17 52

Publicerat i Nyheter | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Skolfams utvecklingsdagar vecka 15, 2018

Save the date! 11-12 oktober 2018, Skolfams nationella konferens – Relationernas vikt för en inkluderande och anpassande lärmiljö

Skolfam_header.jpg

Den 11-12 oktober är det dags för Skolfams årliga nationella konferens. Målgrupp är personer som arbetar med familjehemsplacerade och placerade barn. Så som specialpedagoger, socialsekreterare och psykologer. Tema för årets konferens är. Relationernas vikt för en inkluderande och anpassande lärmiljö

Plats och datum

 • Konferensen äger rum på: City Conference Centre, Norra Latin
  Drottninggatan 71 B, Stockholm. Se vägbeskrivning här.
 • Konferensdatum: 11-12 oktober 2018.

Information om program och anmälan

 • I slutet av april/början av maj släpper vi programmet för konferensen.
 • Anmälningssidan öppnar i början av maj.

Frågor

Kontakta Skolfams nationella samordnare, Monica Achá Sonesson.
E-post: monica.a.sonesson@allmannabarnhuset.se
Telefon: 0735-16 17 52
Alternativt, e-post till: info@allmannabarnhuset.se

Skolfams nationella konferens är årligen återkommande och arrangeras av Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillsammans med någon av Skolfams regioner, 2018 är det region ost. Det nationella samarbetet kring Skolfam drivs med stöd av Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Publicerat i Konferenser och möten, Nyheter | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Save the date! 11-12 oktober 2018, Skolfams nationella konferens – Relationernas vikt för en inkluderande och anpassande lärmiljö

Skolfams Manual utgåva 5, 2017!

Skolfams Manual är nu reviderad. Det är den 5:e utgåvan och har ett nytt kapitel som handlar om Barns Delaktighet.

Skolfam Manual utgåva 5, 2017

Hälsningar
Monica Achá Sonesson

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Skolfams Manual utgåva 5, 2017!

Vi välkomnar Östersund till Skolfams nätverk!

Östersund har beslutat att starta Skolfam som ett 3 – årigt projekt. De kommer att tillhöra Region Norr. Välkomna!

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Vi välkomnar Östersund till Skolfams nätverk!