Skolfam nationellt

I dagsläget (oktober 2020) tillämpar tjugo kommuner Skolfam. Med stöd av Stiftelsen Allmänna Barnhuset har kommunerna bildat ett nationellt nätverk, för att kunna utbyta erfarenheter och fortsätta utveckla arbetsmodellen tillsammans.

Varför nationell spridning?
Syftet med att sprida Skolfam är att driva frågorna om familjehemsplacerade barns rätt till utbildning på nationell nivå. Genom att sprida Skolfam kan fler familjehemsplacerade barn få ökade förutsättningar för en lyckad skolgång.

En spridning av Skolfam till fler kommuner innebär även tillgång till ett större underlag och en bredare kunskapsbas. Att samordna resurser och utbyta erfarenheter mellan kommunerna stärker utvecklingsarbetet och kvaliteten i arbetet.

Forskningsstöd
På uppdrag av Socialstyrelsen har Centrum för psykiatriforskning, tidigare ”Forskningscentrum för psykosocial hälsa (Forum)” gjort en nationell effektutvärdering utifrån de resultat som medlemskommunerna samlat in.

Effektutvärderingen genomfördes under tiden 2011 till 2015. Interventionsgruppen bestod av familjehemsplacerade barn som fått insatser enligt arbetsmodellen Skolfam. Jämförelsegruppen bestod av familjehemsplacerade barn som fått ordinarie kommunalt stöd.

Resultaten pekar mot att Skolfam medför små förbättringar när det gäller perceptuell förmåga, allmän kognitiv förmåga och läsförmåga, samt att Skolfam fungerar som en skyddsfaktor mot negativ utveckling.

Effektutvärderingen av Skolfam

Vill du veta mer?

Har du frågor om Skolfam är du välkommen att kontakta Monica Achá Sonesson, nationell samordnare för Skolfam:

Telefon: 073-5161752
E-post: monica.a.sonesson@allmannabarnhuset.se

Läs mer om det nationella samarbetet och vilka kommuner som ingår >>