Skolfam nationellt

Skolfam har väckt stort nationellt intresse, både hos statliga myndigheter och hos andra kommuner som är intresserade av att arbeta på motsvarande sätt.

I dagsläget (oktober 2017) tillämpar tjugosex kommuner Skolfam. Med stöd av Stiftelsen Allmänna Barnhuset har kommunerna bildat ett nationellt nätverk, för att kunna utbyta erfarenheter och fortsätta utveckla arbetsmodellen tillsammans.

i7alt2_color_rgb

Det finns fyra regioner i det nationella nätverket: Norr, Ost, Väst och Söder. Illustration: Jenny Berggrund, Lacrimosa

Varför nationell spridning?
Syftet med att sprida Skolfam är att driva frågorna om familjehemsplacerade barns rätt till utbildning på nationell nivå. Genom att sprida Skolfam kan fler familjehemsplacerade barn få ökade förutsättningar för en lyckad skolgång.

En spridning av Skolfam till fler kommuner innebär även tillgång till ett större underlag och en bredare kunskapsbas. Att samordna resurser och utbyta erfarenheter mellan kommunerna stärker utvecklingsarbetet och kvaliteten i arbetet.

Forskningsstöd
På uppdrag av Socialstyrelsen har Centrum för psykiatriforskning, tidigare ”Forskningscentrum för psykosocial hälsa (Forum)” gjort en nationell effektutvärdering utifrån de resultat som medlemskommunerna samlat in.

Effektutvärderingen genomfördes under tiden 2011 till 2015 med en kvasiexperimentell studiedesign. Interventionsgruppen bestod av familjehemsplacerade barn som fått insatser enligt arbetsmodellen Skolfam. Jämförelsegruppen bestod av familjehemsplacerade barn som fått ordinarie kommunalt stöd såsom insatser från skola och socialtjänst, men inte enligt Skolfam. Utvärderingen innehåller en baslinjemätning och en uppföljande mätning 24 månader efter baslinjemätningen i både interventionsgruppen och jämförelsegruppen.

Resultaten pekar mot att Skolfam medför små förbättringar när det gäller perceptuell förmåga, allmän kognitiv förmåga och läsförmåga, samt att Skolfam fungerar som en skyddsfaktor mot negativ utveckling, jämfört med ordinarie kommunalt stöd bland familjehemsplacerade barn i Sverige.

Att Skolfam inbegriper ett långvarigt och strukturellt stöd till familjehemsplacerade barn med syfte att främja välmående och skolprestation motiverar att Skolfam-verksamheten bör fortsätta bedrivas.

Effektutvärderingen av Skolfam

 

Vill du veta mer?

Har du frågor om Skolfam är du välkommen att kontakta Monica Achá Sonesson, nationell samordnare för Skolfam:

Telefon: 073-5161752
E-post: mailto:monica.a.sonesson@allmannabarnhuset.se

Läs mer om det nationella samarbetet och vilka kommuner som ingår >>