Starta Skolfam

Om en kommun eller en region vill starta Skolfam är det ett beslut som behöver förberedas och förankras på hög nivå. Det är ett långsiktigt arbete som involverar aktörer från flera olika delar i den offentliga förvaltningen. Denna process brukar ta cirka ett år och består av följande steg.

Förarbete och planering

  • Tjänstemän på berörda förvaltningar (social- och skolutbildningsförvaltningen) ansvarar för att bereda förutsättningarna.
  • Kontakt med redan etablerade Skolfam-kommuner och Skolfams nationella samordnare upprättas.

Beslut och uppstart

  • Beslutsfattare och berörd personal genomgår webbutbildningen.
  • Studier av styrdokumenten: ramverk och manual.
  • Beslut om budget, organisering och tjänster tas av respektive nämnd eller fullmäktige.

Rekrytering och utbildning

  • Rekrytering av psykolog och specialpedagog, anpassning av tjänster för berörda socialsekreterare.
  • Utbildningsdag med teamet, där certifierad Skolfamutbildare hjälper till med lokala anpassningar och grov verksamhetsplanering.

Identifiering av Skolfambarn

  • Socialtjänstens personal identifierar vilka barn som är aktuella och begär samtycke eller informerar vårdnadshavare.
  • När samtycket finns, informeras övriga i teamet och Skolfams arbetsmodell kan starta med informationsmöten och kartläggningar.

Kontakta Skolfams Nationella samordnare som bistår i processen.

Monica Achá Sonesson
073-516 17 52
monica.a.sonesson@allmannabarnhuset.se