Att starta Skolfam

Om en kommun eller en region vill starta Skolfam är det ett beslut som behöver förberedas och förankras på hög nivå. Det är ett långsiktigt arbete som involverar aktörer från flera olika delar i den offentliga förvaltningen. Denna process brukar ta cirka ett år och består av olika steg:

 • Tjänstemän på berörda förvaltningar (socialförvaltning och skol- utbildningsförvaltning) får uppdrag att bereda förutsättningarna.
 • Kontakt med redan etablerade Skolfamkommuner och samordnare.
 • Beslutsfattare och berörd personal genomgår webbutbildningen.
 • Studier av styrdokumenten: ramverk och manual.
 • Beslut om budget, organisering och tjänster tas av respektive nämnd eller fullmäktige.

  Illustration: Jenny Berggrund, Lacrimosa.

  Illustration: Jenny Berggrund, Lacrimosa.

 • Rekrytering av psykolog och specialpedagog, anpassning av tjänster för berörda socialsekreterare.
 • Utbildningsdag med teamet, där certifierad Skolfamutbildare hjälper till med lokala anpassningar och grov verksamhetsplanering.
 • Socialtjänstens personal identifierar vilka barn som är aktuella och begär samtycke eller informerar vårdnadshavare.
 • När samtycket finns, informeras övriga i teamet och Skolfams arbetsmodell kan starta med informationsmöten och kartläggningar.

Kontakta Skolfams Nationella samordnare som bistår i processen.