Barns rättigheter

Vet du vilka rättigheter barnen har?

FN:s konvention om barns rättigheter, eller Barnkonventionen som den kallas, har funnits sedan 1989. Med barn menas alla som är under 18 år. Alla länder utom USA och Somalia har antagit Barnkonventionen. Barnkonventionen är lag i Sverige från den 1 januari 2020.

Det finns 54 olika artiklar i Barnkonventionen. Här nedanför kan du läsa om några av de punkter som är extra viktiga för dig att ha koll på.

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet.
  • Barn har rätt till utbildning.
  • Barn ska inte flytta från sina föräldrar mot sin vilja, förutom när Socialtjänsten har utrett och bestämt att det är bäst för barnet att flytta.  Socialtjänstens beslut kan överklagas till en domstol.
  • Barn som tillfälligt eller för en längre tid inte kan bo hemma hos sin familj har rätt till särskilt mycket skydd och stöd.
  • Barn har rätt att träffa båda sina föräldrar, så länge det inte strider mot vad som är bäst för barnet.
  • Barn har alltid rätt att fråga till exempel sin socialsekreterare om varför hon eller han bestämmer saker som gäller barnet och varför han eller hon bestämmer just så.  Barn har alltid rätt att säga vad de tycker när det är saker som gäller dem. Barns åsikter ska komma fram och visas respekt!

 

Om du vill läsa mer om Barnkonventionen kan du gå till Barnombudsmannens hemsida.

Du kan också beställa hem den lättlästa texten gratis som ett häfte från UD:
Utrikesdepartementet
Press-, informations- och kulturenheten
103 39 Stockholm
Telefon: 08 – 405 10 00
E-post: information-ud@foreign.ministry.se
Webb: www.ud.se