Rätten till utbildning

Socialtjänstlagen föreskriver att barn som placeras i familjehem ska få ”god vård” (6 kap. 1§ SoL) och att socialnämnden ska ”verka för att de får lämplig utbildning”
(6 kap 7§ SoL). Att alla barn och ungdomar har ”lika tillgång till utbildning oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden” regleras av skollagen (1 kap 2§ SL), som också föreskriver att skolan ska ta hänsyn till elever i behov av särskilt stöd. Att skolan främst ska arbeta med att förebygga senare problem, exempelvis i elevhälsans insatser, är också något som är tydligt i Skollagen.

Barnkonventionens artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Artikel 28 föreskriver att barnet ska uppmuntras till olika typer av utbildningar efter grundutbildningen och dessa ska vara tillgängliga och åtkomliga för alla barn. Varje lämpligt medel ska användas för att ge barnet möjlighet att genomföra högre utbildning och åtgärder ska vidtas så att barnet inte skolkar eller har studieavbrott.

Läs mer om barns rättigheter enligt Barnkonventionen på Rädda barnens webbplats.